Evaluatie examenpilot wiskunde B vwo 2009-20121103624-1-2013 11:20:56http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Wilmad Kuiper;e.folmer@slo.nl;Lucia Bruning (l.bruning@slo.nl);Wout OttevangerDe experimentele examenprogramma’s wiskunde 2014, zoals ontwikkeld door cTWO, vormden de grondslag voor de examenpilots die in het schooljaar 2009-2010 van start gingen in de vierde klassen van in totaal zestien pilotscholen voor havo en vwo. Deze pilots zijn onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie, uitgevoerd door SLO in opdracht van het ministerie van OCW en in afgestemd met cTWO. De evaluatie richtte zich op beantwoording van de volgende algemene hoofdvraag: In hoeverre heeft de vernieuwing geresulteerd in voor pilotdocenten en -leerlingen haalbare en uitvoerbare wiskundeprogramma's? De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, zeven deelrapportages over de examenpilots wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo. Pdf-bestand
Evaluatie examenpilot wiskunde D havo 2009-2012 1103931-1-2013 12:00:01http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Lucia Bruning (l.bruning@slo.nl);e.folmer@slo.nl;Wout Ottevanger;Wilmad KuiperDe experimentele examenprogramma’s wiskunde 2014, zoals ontwikkeld door cTWO, vormden de grondslag voor de examenpilots die in het schooljaar 2009-2010 van start gingen in de vierde klassen van in totaal zestien pilotscholen voor havo en vwo. Deze pilots zijn onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie, uitgevoerd door SLO in opdracht van het ministerie van OCW en in afgestemd met cTWO. De evaluatie richtte zich op beantwoording van de volgende algemene hoofdvraag: In hoeverre heeft de vernieuwing geresulteerd in voor pilotdocenten en -leerlingen haalbare en uitvoerbare wiskundeprogramma's? De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, zeven deelrapportages over de examenpilots wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo.Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen wiskunde B havo/vwo : behorend bij de cTWO-examenprogramma's1117120-6-2011 11:47:08http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Krüger, J.;Nico Alink;Jos TolboomVanaf 2009 vinden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan heeft SLO een handreiking gemaakt met suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. In de handreiking worden de experimentele programma's wiskunde B voor havo en vwo vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken. Pdf-bestand
Logboek Keuzebegeleiding tl-havo : een hulpmiddel voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren112123-8-2015 13:57:48http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011 Uit onderzoek is gebleken dat de aansluiting vmbo-tl op vervolgonderwijs niet altijd optimaal is. Vaak blijkt dat leerlingen niet voldoende opleidings- en beroepsbeeld hebben om de juiste vervolgopleiding te kiezen. Leerlingen, ouders en docenten kunnen dit logboek gebruiken als plannings- en begeleidinginstrument tijdens het doorstroomtraject naar havo. Pdf-bestand
Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk - Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'1126819-3-2010 11:08:15http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Allard StrijkerLeerlijnen komen steeds vaker ter sprake als het gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Er zijn veel leerlijnen beschikbaar die gericht zijn op verschillende leergebieden, vakken en onderwerpen. Daarbij is sprake van een grote variëteit aan uitgangspunten, perspectieven, vormen, functies, gebruik en doelen. Op de website leerlijnwijzer.nl is een groot aantal producten en diensten beschikbaar waarmee binnen de schoolpraktijk met leerlijnen gewerkt kan worden. Het grote aantal definities van leerlijnen geeft aan dat leerlijnen op verschillende manieren gebruikt worden. De spraakverwarring rondom de leerlijnen maakt het daarom moeilijk op een eenduidige manier met het ontwerp en de ontwikkeling van leerlijnen om te gaan. Steeds meer docenten willen gebruik maken van digitaal leermateriaal. Er zijn verschillende initiatieven om docenten hierbij te helpen. Daarnaast worden samen met andere partijen uit het onderwijsveld naar oplossingen voor bestaande knelpunten gezocht. Dit gebeurt in het programma ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’. Het doel van het programma is het gebruik van digitaal leermateriaal in het po, vo en mbo te stimuleren. Binnen het programma is geconstateerd dat leerlijnen als een belangrijk instrument gelden bij het ontwikkelen van leermiddelen. SLO is als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling bij verschillende projecten betrokken, waarin leerplannen met leerlijnen vorm worden gegeven. In dit rapport worden leerlijnen gedefinieerd, verschillende aspecten beschreven, voorbeelden van uitwerkingen verschaft en mogelijkheden voor arrangeren aangegeven. Tevens worden aanwijzingen gegeven voor ontwerp en ontwikkeling in de vorm van ontwerpmodellen. Tot slot wordt aangegeven hoe die ontwerpmodellen gevalideerd kunnen worden in vervolgonderzoek. Pdf-bestand
Servicedocument : toelichting bij de rekentoetswijzers 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs 1135616-1-2012 13:55:34http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Dekker, T.;Victor SchmidtVoor het voortgezet onderwijs zijn twee rekentoetswijzers ontwikkeld, één voor niveau 2F en één voor niveau 3F. Deze rekentoetswijzers hebben elk een officiële status als regelgevend document en zijn door de rijksoverheid goedgekeurd. Dit servicedocument heeft tot doel betrokkenen bij het rekenonderwijs op scholen en daarbuiten informatie te verstrekken over de rekentoetsen, voor zover die niet in de rekentoetswijzers is opgenomen. Omdat de rekentoetswijzer een officiële status heeft, kan daarin niet alle informatie worden opgenomen die voor betrokkenen van belang kan zijn. Daarom is dit servicedocument ontwikkeld, dat in tegenstelling tot de rekentoetswijzer geen officiële status kent. Het document bevat een korte beschrijving van de totstandkoming van de rekentoetswijzers, enkele overwegingen daarbij, feitelijk informatie voor scholen en docenten en voorbeeldopgaven.
Schoolexamens vmbo : portretten van zes schoolexamens 1143214-4-2011 10:23:29http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Vmbo scholen vinden het belangrijk dat zij de inhoud en de kwaliteit van het schoolexamen goed op orde hebben en houden. Daarmee brengen de scholen tot uitdrukking dat zij grote betekenis toekennen aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in hun schoolexamens. Zes scholen laten in deze publicatie zien hoe zij vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende accenten werken aan de verbetering van hun schoolexamens. Daarna wordt ingegaan op de zes stappen van de toetscyclus en de daarbij behorende checklist. Pdf-bestand
Watereducatie leermiddelenanalyse114715-4-2011 11:43:03http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kuiper, R.;Nahumry, M.;Jeroen Bron;Christine Volkering;José LodewegesDe Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar om de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Aan SLO is in 2010 daarom de opdracht verstrekt om een kaderleerplan te ontwikkelen waarin wordt aangeven welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal kunnen staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het leerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. In deze leermiddelenanalyse is onderzocht in hoeverre de doelen en inhouden uit dit leerplan terugkomen in onderwijsmethodes en additionele lesmaterialen. De opdracht beperkt zich tot het primair onderwijs. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen tweede fase : tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo/vwo2956914-3-2007 10:30:42http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Dinsbach, G.Pdf-bestand
Eindrapport Stuurgroep Verankering NLT4091827-2-2017 15:17:55http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Michels, B.;Ange TaminiauDe Stuurgroep Verankering NLT heeft in de jaren 2011-2016 gewerkt aan de verankering van het vak NLT in de Nederlandse onderwijsstructuur. Als hoofddoelstelling formuleerde de stuurgroep in haar beleidsvisie: NLT is in 2015 een zelfstandig, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo. In deze eindrapportage beschrijft de stuurgroep hoe ze aan het bereiken van deze doelstelling heeft gewerkt. Ook beschrijft ze de situatie van NLT in 2016, bij het beëindigen van haar werkzaamheden.Pdf-bestand